Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 61

24.04.2017

Maakuntahallitus

§ 96

26.06.2017

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittäminen palautteen perusteella, liitteet 4-9

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 24.04.2017 § 61

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 23.1.2017. OAS oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017. Palautetta on saatu tähän mennessä 22 kpl. OAS:an voi antaa palautetta aina ehdotusvaiheeseen saakka.

 

Palautteen ja 20.3.2017 pidetyn 1. viranomaisneuvottelun johdosta OAS:a on syytä päivittää.

 

Pohjois-Savon Ely-keskus ja Liikennevirasto esittävät Päijänne-Saimaa kanavavarauksen kumoamista. Perusteena heillä on, että

.

toteuttaminen erittäin epätodennäköistä

.

kustannukset n. 50 milj. €

.

hyödy/kustannussuhde 0,2 (ilman arviota ulkomaisesta matkailukysynnästä h/k suhde 0,05) eli hanke ei ole liikenteellisten vaikutusten perusteella toteuttamiskelpoinen

.

kanavavaraus hankaloittaa Vt5:n parantamissuunnittelua Leppävirran kohdalla

.

kanavavaraus ei saa vaarantaa yhteiskuntaa paremmin palvelevien (mm. Vt5:n Leppä-

 

virta-Kuopion) hankkeiden toteuttamista

 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on vesimatkailun kehittämisalueessa suunnittelusuositus: Leppävirran ja Suonenjoen tulisi yhdessä tehdä kehittämissuunnitelma suunnitellun Päijänne-Saimaa -kanavan hyödyntämiseksi alueen matkailussa ja virkistyskäytössä. Kehittämissuunnitelmatyö ei ole edennyt. Leppävirta totesi 2.12.2015 kunnan ja Ely-keskuksen kehittämiskeskustelussa, että kanavavarauksen voi poistaa. Kanavavarauksen kumoamisesta on keskusteltu myös Suonenjoen kaupunginjohtajan kanssa. Asiaa esitellään 19.4.2017 aluerakennetyöryhmälle ja 24.4.2017 Suonenjoen kaupunginhallitukselle. Pohjois-Savon Ely-keskus aloittaa toukokuussa 2017 Vt5 Leppävirran kohdan yleissuunnittelun. Maantielain (17§) mukaan yleissuunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelman hyväksymisprosessia ei siten voi saattaa päätökseen ennen kaavavarauksen kumoamista maakuntakaavasta. Vt5 Leppävirta-Kuopio on yksi Itä-Suomen kärkihankkeista, joten hankkeen etenemisen vuoksi maakuntakaava tulee hyväksyä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 aikana.

 

Etelä-Savon maakuntakaavassa oleva Mäntyharjun kanavavaraus turvaa Saimaan ja Vuoksen alueen mahdollisen yhdistämisen vesiyhteydellä tulevaisuudessa.

 

Pohjois-Savon Ely-keskus tuo myös esille Siilinjärven Yaran kaivos- ja tehdasalueen päivittämisen tarpeen. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan maakuntakaavassa tulee varata riittävän laajat alueet Yaran toimintojen kehittymiselle tulevaisuudessa, sisältäen louhosjatkumot, sivukivialueet, rikastushiekka-alueet, vesienkäsittelyalueet, pasute- ja kipsinvarastointialueet. Samalla tulisi myös huomioida miten laajennukset vaikuttavat jo alueella olevaan infraan (sähkölinja ja tiestö).

 

Maakuntakaavan 1. vaiheen selvityksistä on valmistunut geoenergiaselvitys (liitteenä), ampuma- ja moottoriurheiluradat selvityksen laadinta on alkanut. Pelto ja maisema-asioiden käsittelyyn tarkistamisen 1. vaiheessa vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit sekä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksen etenemisen aikataulu valtioneuvoston päätettäväksi.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Mkj:n ehdotus: Pohjois-Savon maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja palautteeseen annetut vastineet. Keskeiset hyväksytyt muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ovat:

 

. Päijänne-Saimaa kanavavarauksen kumoaminen

. Siilinjärven Yaran alueiden päivittäminen

. Maakuntakaavan 1. vaihe hyväksytään maakuntavaltuustossa v. 2018 loppuun mennessä

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle Päijänne-Saimaa kanavan vaikutuksesta käytä- vää neuvottelua varten.

Maakuntahallitus 26.06.2017 § 96

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 23.1.2017. OAS oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017. Palautetta on saatu tähän mennessä 22 kpl. OAS:an voi antaa palautetta aina ehdotusvaiheeseen saakka.

Palautteen ja 20.3.2017 pidetyn 1. viranomaisneuvottelun johdosta OAS:a on syytä päivittää. Huhtikuun maakuntahallitus jätti Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 OAS.n pöydälle jatkoneuvotteluja varten. Yhteistyöneuvottelu pidettiin 5.5.2017 (liitteenä muistio). Liiton toimisto päätti laittaa päivitetyn OAS:n vielä lausunnoille 5.6.2017 saakka; aikaa jatkettiin 15.6.2017 saakka. Lausuntoja saatiin 38 kpl. Lausunnoissa oli kanavan kumoamisen vastustajia ja kannattajia, sekä niitä jotka esittivät, että prosessin aikana tehdään päätös vaikutusselvityksen päivittämisen perusteella. Järvi-Suomen alueella olevien maakuntaliittojen kanta oli pääosin neutraali. Vt 5:n kehittämisen varmistaminen oli lähes kaikilla ensisijainen näkökulma.

 

Liikenneviraston ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen näkökulmat tulivat esille 1. viranomaisneuvottelussa 20.3.2017 ja OAS:n ensimmäisellä lausuntokierroksella. Molemmat tahot näkevät parhaimpana kanavavarauksen kumoamisen voimassaolevasta maakuntakaavasta. Vesiväylien hallinnoija, kehittäjä ja ylläpitäjä on Suomessa Liikennevirasto. Vt 5:n Leppävirran kohdan yleissuunnittelu on alkanut. Tavoitteena on, että elo-syyskuussa valitaan vaihtoehto, jonka pohjalta suunnittelu etenee. Yleissuunnitelma on nähtävillä kevättalvella 2018. Liikennevirasto hyväksynee yleissuunnitelman 2018-2019 vuodenvaihteessa.

 

Johtopäätöksenä neuvottelusta ja saaduista lausunnoista esitämme, että Päijänne-Saimaa kanavavaraus otetaan mukaan maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheeseen. Suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen ja varmistamaan lyhyemmän aikavälin VT 5 kehittäminen sekä pitkän aikavälin kanavavarauksen toteutumisen edistäminen. Kaavaprosessissa Päijänne-Saimaa kanavan merkintätapa muutetaan varsinaisesta laiva- tai veneväylästä ohjeelliseen merkintään. Osoittamalla Päijänne-Saimaa kanava ohjeellisella merkinnällä yhdenmukaistetaan merkintätyyppi vastaavaksi Etelä-Savon voimassa olevan maakuntakaavan kanssa kuten MRL:n 28 §:ssä todetaan.

 

Vuonna 2018-2019 käynnistyvässä maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheessa tarkastellaan Pohjois-Savon liikennejärjestelmä kokonaisuutena, huomioiden tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenne. Samassa yhteydessä päivitetään vuonna 2008 laadittu Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 sekä mahdollisesti myös Päijänne-Saimaa -kanavaa koskeva vaikutusten arviointi.

 

Pohjois-Savon Ely-keskus tuo myös esille Siilinjärven Yaran kaivos- ja tehdasalueen päivittämisen tarpeen. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan maakuntakaavassa tulee varata riittävän laajat alueet Yaran toimintojen kehittymiselle tulevaisuudessa, sisältäen louhosjatkumot, sivukivialueet, rikastushiekka-alueet, vesienkäsittelyalueet, pasute- ja kipsinvarastointialueet. Samalla tulisi myös huomioida miten laajennukset vaikuttavat jo alueella olevaan infraan (sähkölinja ja tiestö).

Maakuntakaavan 1. vaiheen selvityksistä on valmistunut geoenergiaselvitys (liitteenä), ampuma- ja moottoriurheiluradat selvityksen laadinta on alkanut. Pelto ja maisema-asioiden käsittelyyn tarkistamisen 1. vaiheessa vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit sekä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksen etenemisen aikataulu valtioneuvoston päätettäväksi.

Ampumaratojen kehittämissuunnitelman laatimiseen ja niiden tarkistamiseen maakuntakaavassa kutsutaan koolle ampumafoorumin ehdottamat asiantuntijat syksyllä 2017.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja palautteeseen annetut vastineet. Keskeiset hyväksytyt muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ovat:

 

- Päijänne-Saimaa kanavavarauksen muuttaminen ohjeelliseksi

 

- Siilinjärven Yaran alueiden päivittäminen

 

- Maakuntakaavan 1. vaihe hyväksytään maakuntavaltuustossa v. 2018 loppuun mennessä

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa