Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.05.2018/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 61

24.04.2017

Maakuntahallitus

§ 96

26.06.2017

Maakuntahallitus

§ 55

30.10.2017

Maakuntahallitus

§ 6

29.01.2018

Maakuntahallitus

§ 39

26.03.2018

Maakuntahallitus

§ 70

21.05.2018

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: 1. vaiheen tarkistuksen viranomaispalaute, vastineet ja alustavat muutokset, liite 1

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 24.04.2017 § 61

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 23.1.2017. OAS oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017. Palautetta on saatu tähän mennessä 22 kpl. OAS:an voi antaa palautetta aina ehdotusvaiheeseen saakka.

 

Palautteen ja 20.3.2017 pidetyn 1. viranomaisneuvottelun johdosta OAS:a on syytä päivittää.

 

Pohjois-Savon Ely-keskus ja Liikennevirasto esittävät Päijänne-Saimaa kanavavarauksen kumoamista. Perusteena heillä on, että

.

toteuttaminen erittäin epätodennäköistä

.

kustannukset n. 50 milj. €

.

hyödy/kustannussuhde 0,2 (ilman arviota ulkomaisesta matkailukysynnästä h/k suhde 0,05) eli hanke ei ole liikenteellisten vaikutusten perusteella toteuttamiskelpoinen

.

kanavavaraus hankaloittaa Vt5:n parantamissuunnittelua Leppävirran kohdalla

.

kanavavaraus ei saa vaarantaa yhteiskuntaa paremmin palvelevien (mm. Vt5:n Leppä-

 

virta-Kuopion) hankkeiden toteuttamista

 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on vesimatkailun kehittämisalueessa suunnittelusuositus: Leppävirran ja Suonenjoen tulisi yhdessä tehdä kehittämissuunnitelma suunnitellun Päijänne-Saimaa -kanavan hyödyntämiseksi alueen matkailussa ja virkistyskäytössä. Kehittämissuunnitelmatyö ei ole edennyt. Leppävirta totesi 2.12.2015 kunnan ja Ely-keskuksen kehittämiskeskustelussa, että kanavavarauksen voi poistaa. Kanavavarauksen kumoamisesta on keskusteltu myös Suonenjoen kaupunginjohtajan kanssa. Asiaa esitellään 19.4.2017 aluerakennetyöryhmälle ja 24.4.2017 Suonenjoen kaupunginhallitukselle. Pohjois-Savon Ely-keskus aloittaa toukokuussa 2017 Vt5 Leppävirran kohdan yleissuunnittelun. Maantielain (17§) mukaan yleissuunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelman hyväksymisprosessia ei siten voi saattaa päätökseen ennen kaavavarauksen kumoamista maakuntakaavasta. Vt5 Leppävirta-Kuopio on yksi Itä-Suomen kärkihankkeista, joten hankkeen etenemisen vuoksi maakuntakaava tulee hyväksyä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 aikana.

 

Etelä-Savon maakuntakaavassa oleva Mäntyharjun kanavavaraus turvaa Saimaan ja Vuoksen alueen mahdollisen yhdistämisen vesiyhteydellä tulevaisuudessa.

 

Pohjois-Savon Ely-keskus tuo myös esille Siilinjärven Yaran kaivos- ja tehdasalueen päivittämisen tarpeen. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan maakuntakaavassa tulee varata riittävän laajat alueet Yaran toimintojen kehittymiselle tulevaisuudessa, sisältäen louhosjatkumot, sivukivialueet, rikastushiekka-alueet, vesienkäsittelyalueet, pasute- ja kipsinvarastointialueet. Samalla tulisi myös huomioida miten laajennukset vaikuttavat jo alueella olevaan infraan (sähkölinja ja tiestö).

 

Maakuntakaavan 1. vaiheen selvityksistä on valmistunut geoenergiaselvitys (liitteenä), ampuma- ja moottoriurheiluradat selvityksen laadinta on alkanut. Pelto ja maisema-asioiden käsittelyyn tarkistamisen 1. vaiheessa vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit sekä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksen etenemisen aikataulu valtioneuvoston päätettäväksi.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Mkj:n ehdotus: Pohjois-Savon maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja palautteeseen annetut vastineet. Keskeiset hyväksytyt muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ovat:

 

. Päijänne-Saimaa kanavavarauksen kumoaminen

. Siilinjärven Yaran alueiden päivittäminen

. Maakuntakaavan 1. vaihe hyväksytään maakuntavaltuustossa v. 2018 loppuun mennessä

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle Päijänne-Saimaa kanavan vaikutuksesta käytä- vää neuvottelua varten.

Maakuntahallitus 26.06.2017 § 96

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 23.1.2017. OAS oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017. Palautetta on saatu tähän mennessä 22 kpl. OAS:an voi antaa palautetta aina ehdotusvaiheeseen saakka.

Palautteen ja 20.3.2017 pidetyn 1. viranomaisneuvottelun johdosta OAS:a on syytä päivittää. Huhtikuun maakuntahallitus jätti Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 OAS.n pöydälle jatkoneuvotteluja varten. Yhteistyöneuvottelu pidettiin 5.5.2017 (liitteenä muistio). Liiton toimisto päätti laittaa päivitetyn OAS:n vielä lausunnoille 5.6.2017 saakka; aikaa jatkettiin 15.6.2017 saakka. Lausuntoja saatiin 38 kpl. Lausunnoissa oli kanavan kumoamisen vastustajia ja kannattajia, sekä niitä jotka esittivät, että prosessin aikana tehdään päätös vaikutusselvityksen päivittämisen perusteella. Järvi-Suomen alueella olevien maakuntaliittojen kanta oli pääosin neutraali. Vt 5:n kehittämisen varmistaminen oli lähes kaikilla ensisijainen näkökulma.

 

Liikenneviraston ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen näkökulmat tulivat esille 1. viranomaisneuvottelussa 20.3.2017 ja OAS:n ensimmäisellä lausuntokierroksella. Molemmat tahot näkevät parhaimpana kanavavarauksen kumoamisen voimassaolevasta maakuntakaavasta. Vesiväylien hallinnoija, kehittäjä ja ylläpitäjä on Suomessa Liikennevirasto. Vt 5:n Leppävirran kohdan yleissuunnittelu on alkanut. Tavoitteena on, että elo-syyskuussa valitaan vaihtoehto, jonka pohjalta suunnittelu etenee. Yleissuunnitelma on nähtävillä kevättalvella 2018. Liikennevirasto hyväksynee yleissuunnitelman 2018-2019 vuodenvaihteessa.

 

Johtopäätöksenä neuvottelusta ja saaduista lausunnoista esitämme, että Päijänne-Saimaa kanavavaraus otetaan mukaan maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheeseen. Suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen ja varmistamaan lyhyemmän aikavälin VT 5 kehittäminen sekä pitkän aikavälin kanavavarauksen toteutumisen edistäminen. Kaavaprosessissa Päijänne-Saimaa kanavan merkintätapa muutetaan varsinaisesta laiva- tai veneväylästä ohjeelliseen merkintään. Osoittamalla Päijänne-Saimaa kanava ohjeellisella merkinnällä yhdenmukaistetaan merkintätyyppi vastaavaksi Etelä-Savon voimassa olevan maakuntakaavan kanssa kuten MRL:n 28 §:ssä todetaan.

 

Vuonna 2018-2019 käynnistyvässä maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheessa tarkastellaan Pohjois-Savon liikennejärjestelmä kokonaisuutena, huomioiden tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenne. Samassa yhteydessä päivitetään vuonna 2008 laadittu Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 sekä mahdollisesti myös Päijänne-Saimaa -kanavaa koskeva vaikutusten arviointi.

 

Pohjois-Savon Ely-keskus tuo myös esille Siilinjärven Yaran kaivos- ja tehdasalueen päivittämisen tarpeen. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan maakuntakaavassa tulee varata riittävän laajat alueet Yaran toimintojen kehittymiselle tulevaisuudessa, sisältäen louhosjatkumot, sivukivialueet, rikastushiekka-alueet, vesienkäsittelyalueet, pasute- ja kipsinvarastointialueet. Samalla tulisi myös huomioida miten laajennukset vaikuttavat jo alueella olevaan infraan (sähkölinja ja tiestö).

Maakuntakaavan 1. vaiheen selvityksistä on valmistunut geoenergiaselvitys (liitteenä), ampuma- ja moottoriurheiluradat selvityksen laadinta on alkanut. Pelto ja maisema-asioiden käsittelyyn tarkistamisen 1. vaiheessa vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit sekä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksen etenemisen aikataulu valtioneuvoston päätettäväksi.

Ampumaratojen kehittämissuunnitelman laatimiseen ja niiden tarkistamiseen maakuntakaavassa kutsutaan koolle ampumafoorumin ehdottamat asiantuntijat syksyllä 2017.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja palautteeseen annetut vastineet. Keskeiset hyväksytyt muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ovat:

 

- Päijänne-Saimaa kanavavarauksen muuttaminen ohjeelliseksi

 

- Siilinjärven Yaran alueiden päivittäminen

 

- Maakuntakaavan 1. vaihe hyväksytään maakuntavaltuustossa v. 2018 loppuun mennessä

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 30.10.2017 § 55

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 1. vaiheen luonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville 7.11-15.12.2017 väliseksi ajaksi. Luonnoksessa käsitellään lainsäädännön muutoksesta johtuen vähittäiskaupan suuryksikköjä, osoitetaan maakuntakaavassa soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämisestä valtion maiden osalta, päivitetään puolustusvoimien, sähkönsiirtolinjojen, maa- ja metsätalousalueiden, ampuma- ja moottoriurheiluratojen, Päijänne-Saimaa kanavan ja Yaran merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä.

 

Nyt nähtävillä olevassa luonnoksessa puuterminaalit ja maakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat laajasti osallisten kommentoitavissa, ennen kuin niiden osalta arvioidaan tarkemmin seudullisuuden rajaa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat mukana havainnollisuuden johdosta valtioneuvoston1995 periaatepäätöksen mukaisessa laajuudessa paitsi Kinahmin, Puijon, Maaningan ja Paukarlahden osalta siinä laajuudessa mikä on ollut Pohjois-Savon maakuntahallituksen lausunnossa Ympäristöministeriölle 21.3.2016 (§ 36)

 

Kuulutus kaavan nähtävillä pitämisestä julkaistaan yleisessä tietoverkossa Pohjois-Savon liiton kotisivulla sekä liiton virallisissa lehdissä: Savon Sanomissa, Warkauden lehdessä ja Iisalmen Sanomissa.

 

Liiteaineistoina ovat kaavakartat mittakaavassa 1:200 000 (luonnos ja kumottavat merkinnät-kartta) ja selostus, selvityksistä ampumarata- ja moottoriurheilu- sekä geoenergiaselvitykset vain sähköisessä muodossa.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen luonnoksen valmisteluaineistoineen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville 7.11.-15.12.2017.

 

Maakuntahallitus sallii mahdollisten kokouksessa esille tuotujen korjausten ja kokouksen jälkeen havaittujen teknisten tarkistusten tekemisen kaava-aineistoon ennen kaavaluonnoksen ja sen valmisteluaineiston nähtäville asettamista.

 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjamerkinta:

Antti kivelä poistui klo 10.58 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Markku Eestilä poistui klo 11.24 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Maakuntahallitus 29.01.2018 § 6

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 1. vaiheen luonnos valmisteluaineistoineen asetettiin nähtäville 7.11-15.12.2017 väliseksi ajaksi. Nähtävillä olleessa maakuntakaavaluonnoksessa käsiteltiin lainsäädännön muutoksesta johtuen vähittäiskaupan suuryksikköjä, osoitettiin maakuntakaavassa soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämisestä valtion maiden osalta, päivitettiin puolustusvoimien, sähkönsiirtolinjojen, maa- ja metsätalousalueiden, ampuma- ja moottoriurheiluratojen, Päijänne-Saimaa kanavan ja Yaran merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä.

 

Maakuntakaavaluonnokseen tuli lausuntoja 33, sekä muistutuksia ja mielipiteitä 38 kpl.

 

Pääosa palautteesta koski Yaraa, peltoteeman ratkaisu sai sekä myönteistä, että kielteistä palautetta, maisemien osalta huolena oli niiden vaikutus maa- ja metsätalouteen ja yksittäisistä Pohjois-Sänkimäki-Sänkimäki -Kinahmin alue, Puijo, Maaninka-Väisälänmäki ja Paukarlahti. Raasion ampumaradan poisto sai osakseen kritiikkiä. Palautetta tuli kohtuullisen paljon myös puuterminaaleista, ampumaradoista vähän.

 

Maakunnallisesti arvokkaat maisemat olivat laajasti osallisten kommentoitavissa, ennen kuin niiden osalta arvioidaan tarkemmin seudullisuuden rajaa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat olivat mukana havainnollisuuden johdosta valtioneuvoston 1995 periaatepäätöksen mukaisessa laajuudessa paitsi Kinahmin, Puijon, Maaningan ja Paukarlahden osalta siinä laajuudessa mikä on ollut Pohjois-Savon maakuntahallituksen lausunnossa Ympäristöministeriölle 21.3.2016 (§ 36). Tällä hallituskaudella ei ole ilmeisesti tulossa valtioneuvoston periaatepäätöstä valtakunnallisesti arvokkaista maisemista. Tämän ja kaavan aikataulun johdosta maisemat ja kulttuuriympäristöt siirretään maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheeseen. Tämä edellyttää muutosta Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (liite 1).

 

Liitteenä 2 on palautteeseen tehdyt vastineet, jotka linjaavat myös kaavan valmistelutyötä eteenpäin. Valtatie 5:n Leppävirran kohta otetaan kokonaan uutena asiana ehdotukseen eli ohitustievaraus kumotaan ja osoitetaan merkittävästi parannettavana valtatienä nykyiselle linjaukselle. Tämä tulee myös muutoksena maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Palautteen johdosta tarkennetaan YARAAN liittyviä kaavamerkintöjen suunnittelumääräyksiä ja selostusta, VT5:n Leppävirran kohdan ohitustievaraus ja nykyisen tien yhdystiemerkintä kumotaan ja VT5:n Leppävirran kohdalla nykyinen tielinjaus merkitään merkittävästi parannettavana valtatienä. Puuterminaaleista osoitetaan seudullisesti merkittävä tavoiteverkosto, joka tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaupan, tuulivoimaloiden, suojelusoiden, ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden ja Puolustusvoimien merkintöjen osalta ei tule juurikaan muutoksia.

 

Aikataulu:

.

maakuntahallitus 26.3.2018, ehdotuksen hyväksyminen viranomaislausuntokierrosta varten

.

maakuntahallitus 18.6,2018, ehdotuksen hyväksyminen julkista nähtävilläoloa varten

.

maakuntahallitus 24.9.2018, ehdotuksen palautteen hyväksyminen

.

maakuntahallitus 29.10.2018, maakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuuston käsittelyyn

.

maakuntavaltuusto 19.11.2018

 

Kuulutus kaavan nähtävillä pitämisestä julkaistiin yleisessä tietoverkossa Pohjois-Savon liiton kotisivulla sekä liiton virallisissa lehdissä: Savon Sanomissa, Warkauden lehdessä ja Iisalmen Sanomissa.

 

Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen luonnoksen nähtävilläolon johdosta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin vastineet ja täydennykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan maisemien, kulttuuriympäristöjen ja VT5:n Leppävirran kohdan osalta.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että vastineisiin lisätään VT5:n palvelutasotavoitteen huomioon ottaminen Leppävirran kohdalla, ja että Heinjoen ampumaradan osalta tarkistetaan kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet.

Maakuntahallitus 26.03.2018 § 39

26.3.2018 § 39

 

Liiton tulee maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 13 §:n mukaan pyytää maakuntakaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ennen nähtäville asettamista. Viranomaiset ovat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunnat, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitot, tarpeen mukaan muilt maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä ja niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee.

 

Aluerakenneryhmän 14.3.2018 kokouksessa esiteltiin Pöyryn laatima kaavan vaikutusten arviointi ja toimiston laatimat merkittävimmät täsmennykset Yaran alueeseen, puuterminaaleihin ja VT5 Leppävirran kohtaan kaavaehdotuksen valmistelussa luonnosvaiheen vastineiden käsittelyn jälkeen.

 

Aluerakenneryhmä piti maakuntakaavan sanallista arviointia hyvänä ja riittävänä. Täsmennyksiä edellytettiin YARA:n haitallisten vaikutusten vähentämiseen ja Puolustusvoimien aiheuttamiin vaikutuksiin korkeaan rakentamiseen.

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen 2. lakisääteinen viranomaisneuvottelu pidetään 15.5.2018.

 

Akj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää pyytää MRA 13 §:n mukaiset lausunnot Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksesta 30.4.2018 mennessä.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että toimisto valtuutetaan tekemään asiakirjaan teknisiä muutoksia.

Maakuntahallitus 21.05.2018 § 70

 

 

 

Laadittavana oleva Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 on ensimmäisiä maakuntakaavoja, joiden käsittelyssä noudatetaan muuttunutta maankäyttö- ja rakennuslakia. Maakuntakaavaa ei enää viedä Ympäristöministeriön hyväksyttäväksi, vaan sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Ennen ehdotuksen nähtävilläpitoa viranomaisilla on lausunnonantomahdollisuus, jolla korvataan ministeriötason vahvistamista.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 1. vaiheen tarkistamisen alustava kaavaehdotus on ollut viranomaisten lausuttavana 28.3.-30.4.2018. Lausuntoja saatiin yhteensä 48 kpl. Moni lausunnonantaja oli saanut kysymyksiinsä vastauksia jo luonnosvaiheessa sekä kaavaehdotukseen tehtyinä muutoksina, eikä lausuttavaa enää ollut. Huomautettavaa maakuntakaavaehdotuksesta oli 17 lausunnossa eli Leppävirran, Siilinjärven, Joroisten, Puolustusministeriön, Ympäristöministeriön, Kuopion kulttuurihistoriallisen museon, MTK-Pohjois-Savon, MTK Metsälinjan sekä alueen metsän-hoitoyhdistysten, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin, Puolustusvoimien 3. logistiikkarykmentin ja Pääesikunnan, Siilinjärven ympäristöterveyspalvelujen, SAK ry:n eli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön, Suomen ampumaurheiluliiton ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon Piiri ry:n sekä yhden yksityishenkilön lausunnoissa.

 

Tyypillisimmin lausuttavaa oli maakuntakaavaehdotuksen Yaran suojavyöhyke- ja selvitysaluemerkinnöistä, puolustusvoimien suojavyöhykemerkinnöistä sekä Raasion ampumaradasta ja paikallisen tason ampumaradoista, joista kumpiakaan ei ole osoitettu maakuntakaavaehdotuksessa. Lisäksi lausunnoissa huomautettiin Joroisten kuntaa koskevasta suunnittelusta sekä vaikutusten arvioinnin puutteista.

 

Viranomaispalautteeseen on laadittu alustavat vastineet (liite 1). Vastineita tarkistetaan ja täydennetään vielä viranomaisneuvottelussa 15.5.2018 sovittavalla tavalla mm. kaivosalueen selvitysaluemerkintöjen, HCT-kohdemerkintöjen ja puolustusvoimien suojavyöhykemerkintöjen osalta. Tässä vaiheessa saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen ja kaava-asiakirjoihin tehdään seuraavia muutoksia: Yaran kaivokseen liittyvien merkintöjen osalta tarkistetaan selvitysaluemerkinnän (se) määräyssisältöä sekä suojavyöhykkeiden määräyssisältöjä puuttuvan ilmailuviranomaisten lausuntopyyntövelvoitteen osalta. HCT-terminaaliverkostoon tehdään muutoksia, kun Tuusjärvelle lisätään ja Siilinjärven Toivalasta poistetaan HCT-kohdemerkinnät sekä Varkauden kohdemerkintä siirretään Pohjoisen Portin läheisyyteen. Puolustusvoimien erilaisten toimintojen suojavyöhykkeet yhdistävän sv-8 merkinnän kuvaus tarkistetaan, liiteasiakirjat ja selostus korjataan sekä sv-12 merkinnän kuvaus tarkistetaan. VT5:n Leppävirran kohdalla tapahtuvaa kehittämistä kuvaavaan tekstiin tehdään muutoksia kaavaselostukseen, josta poistetaan maininta toisen eritasoliittymän poistamisesta. Tilaa vaativan kaupan kme-merkintä siirretään Leppävirralla. Muutosten lisäksi vaikutusten arviointia täydennetään ja tiivistetään.

 

Kaavaehdotus esitellään maakuntavaltuuston kesäkuun kokouksessa ennen nähtävillä oloa. Korjatut kaava-asiakirjat viedään maakuntahallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa ja asetetaan virallisesti nähtäville kesäkuun lopun ja elokuun puolivälin väliseksi ajaksi. Koska maakuntakaavaan kohdistuu erityistä huomiota Siilinjärvellä Yaran kaivoksen ajankohtaisten hankkeiden vuoksi, järjestetään 6.8.2018 maakuntakaavan esittelytilaisuus Siilinjärvellä. Muita esittelytilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan esim. Leppävirralla.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy toimiston laatimat vastineet viranomaislausuntoihin ja päättää, että kaavan valmistelutilanne esitellään maakuntavaltuustolle.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja merkitsi tiedoksi suunnittelujohtaja Paula Qvickin selostuksen asiasta.

 

Pöytäkirjamerkintä: Maakuntahallituksen kokouksessa pöydille jaettiin viranomaisneuvottelun 15.5.2018 jälkeen tarkennetut vastineet.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa