Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.08.2018/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 114

27.08.2018

 

Aluekehittämisen tilannekuvan päivitys ja aluekehittämisen keskusteluihin valmistautuminen syksyllä 2018 sekä alueellisten kehitysnäkymien laatiminen, liitteet 1-2

 

135/00.04.00.00/2017

 

Maakuntahallitus 27.08.2018 § 114

 

 

 

Valtion ja maakuntien keskustelut aluekehittämisestä (HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 35/2018, 11 §) muodostavat yhteisen foorumin, jossa käsitellään aluekehittämisen tavoitteita ja toimeenpanoa . Keskustelut tarjoavat kanavan maakuntien ja valtioneuvoston väliselle vuoropuhelulle aluekehittämisen kannalta keskeisistä tavoitteista ja toimista ja korvaavat tulevaisuudessa osin nykyisiä toimintatapoja (mm. maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman).

 

Aluekehittämiskeskustelut kokoavat yhteen eri hallinnonalojen alueiden kehittämiseen liittyviä asioita, ja ne vastaavat tarpeeseen tiivistää valtion ja maakuntien yhteistyötä sisällöllisissä ja strategisissa kysymyksissä. Keskustelussa pyritään yhdessä maakuntien ja valtioneuvoston kesken tunnistamaan tärkeimmät strategiset kehittämiskohteet ja toimet niiden edistämiseksi.

 

Keskustelut käydään vuosittain loppuvuodesta, jolloin niiden lopputulokset ovat osapuolten hyödynnettävissä julkisen talouden suunnitelmaan liittyvässä valmistelussa sekä maakuntalain 13§ mukaisissa neuvotteluissa.

 

Aluekehittämisen keskustelua kokeiltiin ensimmäisen kerran vuoden 2018 alussa. Keskusteluja varten laadittiin maakuntien kehitystä laaja-alaisesti kuvaava aluekehityksen tilannekuva. Tilannekuva pohjustaa aluekehittämisen keskusteluja ja on hyödynnettävissä muiden ohjaus- ja vuorovaikutusprosessien valmisteluissa. Aluekehittämiskeskusteluihin nostettavat teemat pohjautuvat kunkin maakunnan tilannekuvaan, valtion aluekehittämispäätökseen, maakuntien strategioihin ja maakuntaohjelmiin.

 

Maakunnan liitto aluekehittämisestä vastaavana viranomaisena koordinoi maakunnan toimijoiden valmistautumista keskusteluun. Keskustelut käydään maakunnan ja ministeriöiden johtotason tai sitä edustavan tahon kesken. Maakunnan keskustelijoina voi olla myös poliittista johtoa.

 

Pohjois-Savon aluekehityskeskustelu ministeriöiden kanssa käydään 1.11.2018 klo 13.00 - 15.30.

 

Pohjois-Savon valmisteluaikataulu on seuraava:

20.8.2018 MYR:n evästys

27.8. MKH:n evästys

24.9. MKH hyväksyy tilannekuvan ja keskusteluteemat

22.10. MYRille tilannekuva ja keskusteluteemat tiedoksi.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan (liite 1) nyt toteutetaan ns. kevyempi keskustelukierros, ja syvennetään helmikuussa 2018 käytyä keskustelua. Keskusteluagendalle nostetaan ne keskeisimmät teemat, joita edellisistä keskusteluista halutaan edelleen syventää. Maakunnat ja valtio voivat halutessaan edelleen esittää asialistalle myös uusia asioita, muutamaan keskeiseen teemaan liittyen.

 

Pohjois-Savon keskusteluteemat helmikuussa 2018 olivat:

 

1. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

. Työvoiman liikkumisen helpottaminen parantamalla liikennejärjestelmän toimintaa ja hyödyntämällä MAAS-palveluja

. Opiskelijoiden liikkumisen parantaminen työssäoppimiseen

. Nuorten huomioonottaminen ja tukeminen (mm. työllistyminen, opintopo lut)

. Koulutuksen resurssien riittävyys

. Koulutuksen ja työnantajien vetovoiman lisääminen

. Työvoimapoliittisten resurssien ja toimintamallien riittävyys

 

2. Kuopion kaupunki kansallisena kasvukeskuksena sekä maakunnan veto voimaisuuden vahvistaminen

. Kuopio mukaan kasvusopimusmenettelyyn ja Kuopion seutu mukaan MAL-sopimusmenettelyyn

. Maakunnan vetovoimaisuuden vahvistaminen mm. parantamalla alueen sisäistä saavutettavuutta yhtenäisen työssäkäyntialueen muodostamiseksi

. Vähähiilisyys ja kiertotalous

 

3. Yritysten ja aluetalouden kasvua ja uusien yritysten syntymistä tukevan T&K&I toi-minnan ja koulutuksen kehittäminen

. Laajakaista-asiat/digitaalisen infrastruktuurin strategia

. Luovien alojen nousu

. Maakunnan, korkeakoulujen, oppilaitosten ja yritysten vuoropuhelu ja yh teistyö; mm. Savilahti-campus

 

4. Osallisuuden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen pienentämi nen poikkihallinnollisena yhteistyönä

. Kumppanuuteen ja omaehtoisuuteen perustuvien kansalaistoimijalähtöis ten toimintatapojen edistäminen

. Maakunnan sisäinen ja maakuntien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö

. Eriarvoistumisen ehkäiseminen (maakunnan sisäiset erot suuria)

 

 

Pohjois-Savon esitys "Saavutettavuus elinkeinoelämän kilpailukyvyn tukijana" käsiteltiin läpäisyperiaatteella. Liitteenä 2 on 2.2.2018 käydyn ALKE-keskustelun tausta-aineisto.

 

 

Mkj:n ehdotus:

MKH keskustelee maakunnan strategisista kehittämiskohteista ja ALKE-keskusteluun nostettavista kehittämisteemoista sekä evästää valmistelua.

 

Valmistelija:

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, 044 714 2648

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti, että saavutettavuus on nostettava omaksi keskusteluteemaksi. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että toimisto valmistelee seuraavaan kokoukseen alustavan suunnitelman alue- ja kaupunkipolitiikan pilottihankkeesta.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa