Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.09.2018/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 132

23.09.2018

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistuksen 1. vaihe; ehdotusvaiheen palaute ja alustavat vastineet, liite 2

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 23.09.2018 § 132

 

 

 

Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä 27.6.-15.8.2018. Sitä on esitelty yleisölle 6.8.2018 Siilinjärvellä. Tilaisuudessa oli paikalla noin 80 osallistujaa.

 

Nähtävilläolon aikana osallisilta saatiin 77 kirjallista palautetta. Viranomaistahot antoivat 30 lausuntoa ja yksityiset sekä yhteisöt 47 muistutusta. Koska viranomaiset olivat saaneet antaa lausuntonsa alustavasta kaavaehdotuksesta jo keväällä 2018, ei viranomaispalautteessa ollut juurikaan huomautettavaa.

 

Yksityisten antamissa muistutuksissa korostuu kaksi teemaa: Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivosalueeseen liittyvät merkinnät sekä ampumaradat. Yksityishenkilöiden palautteesta 70 % liittyy Yaran kaivoksen merkintöihin ja hieman alle 17 % ampumaratoihin.

 

Yaran kaivoksen ympärille osoitetuista suojavyöhykkeistä (sv-1 ja sv-12) sekä Siilinjärven kirkonkylän itäpuolelle osoitetusta selvitysalue -merkinnästä (se, 806) saatiin palautetta liittyen merkintöjen vaikutuksiin kaivosta ympäröivien alueiden maankäyttöön. Palautteessa suojavyöhykkeiden tulkittiin rajoittavan maaomaisuuden käyttöä, alentavan kiinteistöjen arvoa ja johtavan korvauksiin. Muistutuksissa vaadittiin suojavyöhykkeiden pienentämistä tai poistamista kokonaan. Vyöhykkeiden määrittelyssä käytettyä meluselvitystä kritisoitiin ja vaadittiin räjähdysmelun huomioon ottamista selvityksessä. Palautteissa vaadittiin myös selvitysalue -merkinnän laajentamista ja Siilinjärven kunnalle velvoitetta käynnistää kaivosalueen ja sen lähiympäristön yleiskaavoitus. Palautteen antajat kokivat maakuntakaavan ottavan huomioon kaivoksen edut asukkaiden etujen ja oikeuksien sijaan.

 

Ampumaratoja koskeva palaute liittyi Teerimäen (Kuopio, Juankoski) ampumaradan meluun, vaaratilanteisiin ja pohjavesien pilaantumiseen sekä yleisemmin Pohjois-Savon maakunnalliseen ja seudulliseen ampumarataverkostoon liittyviin puutteisiin. Ampumarataverkostoa esitettiin täydennettäväksi useilla radoilla, jotka maakuntakaavaa varten laaditussa selvityksessä (Sweco Oy 2017) on todettu merkitykseltään paikallisiksi.

 

Yksittäiset muistutukset koskivat myös tuulivoimaa, sähkönsiirtolinjoja, luonnonsuojelua, aluestrategian huomioon ottamista sekä Puolustusvoimien Siilinjärven Rissalan alueen suojavyöhykemerkintöjä.

 

Ehdotusvaiheen palautteeseen on laadittu alustavat vastineet. Koska palaute sivusi maakuntakaavoituksen lisäksi monia muitakin aiheita kuten eri lainsäädäntöä sekä ympäristö- ja kaivoslupa-asioita, on vastineita pyritty avaamaan sisällöltään niin, että osalliset saisivat eri prosesseista tietoa. Vastineissa korostetaan maakuntakaavan roolia yleispiirteisenä ja muuta maankäytön suunnittelua ohjaavana välineenä. Niissä kuvataan myös suomalaisen kaavoitusjärjestelmän perusteita. Vastineiden laajalla avaamisella pyritään vastaamaan muistutuksissa esille tuotuun huoleen asukasnäkökulman sivuuttamisesta.

 

Alustavien vastineiden periaatteista on käyty neuvottelu Ympäristöministeriön edustajien kanssa 11.9.2018. Neuvottelun perusteella on tarkistettu mm. meluselvitystä ja ampumaratoja koskevia vastineita.

 

Viranomaispalautteen perusteella korjataan kaavaselostuksen seuraavia kohtia:

  • s. 45 tekstiä korjataan. Poistetaan Fingrid on purkanut. -> "Kaavin Luikonlahden ja Outokummun väliltä purettu 110 kV siirtolinja poistetaan maakuntakaavasta."

  • Luonnonsuojelulailla toteutettavan kohteen Petäjäjärvi-Joutenjoki pinta-alatieto tarkistetaan maakuntakaavan aineistoon.

  • Museoviraston palautteen perusteella tarkennetaan geoenergian rakentamisen vaikutuksia kulttuuriperintöön.

  • Vaikutusten arvioinnin tekstisisältöä selvennetään s. 103.

  • Maakuntakaavan vaikutuksia olemassa olevaan tilanteeseen ja yleiskaavan varauksiin (esim. Etelä-Siilinjärven yleiskaavaan) tarkennetaan edelleen.

 

Ehdotusvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavakarttaa sekä merkinnät ja määräykset-asiakirjaa ei ole tarpeen muuttaa, mutta maakuntakaavaselostusta täsmennetään.

 

Lokakuun maakuntahallituksessa on tavoitteena hyväksyä Pohjois-Savon maakuntakaavan tarkistus 2040 1. vaihe maakuntavaltuustoon marraskuussa hyväksyttäväksi.

 

Liite: Ehdotusvaiheen palaute ja alustavat vastineet

 

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet. Vastineisiin voidaan tehdä teknisiä korjauksia ennen niiden lähettämistä osallisille.

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick, 044 714 2646,

 

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola, 044 714 2609

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Jouni Toppinen oli poissa kokouksesta klo 13.56-14.00 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Kari Rajamäki oli poissa kokouksesta klo 13.56-14.10 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Pöytäkirjamerkintä:

Hetti Rytsy oli poissa kokouksesta klo 13.58-14.10 tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa