Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.09.2018/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 134

23.09.2018

 

Lausunto Kymenlaakson liiton maakuntakaava 2040 valmisteluaineistosta

 

98/10.00.00.00/2018

 

Maakuntahallitus 23.09.2018 § 134

 

 

 

Kymenlaakson liitto pyytää lausuntoa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineistosta. Maakuntakaava sisältää kaikki maankäyttömuodot ja kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Tullessaan lainvoimaiseksi kokonaismaakuntakaava kumoaa aiemmat vaihemaakuntakaavat.

 

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan keskeisenä tavoitteena kaavaselostuksen mukaan on luoda edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä. Tavoitteena on lisäksi parantaa kaavan selkeyttä ja luettavuutta, korostaa maakuntakaavan strategisuutta sekä kehittää maakuntakaavan esitystapoja. Avainteemoja ovat mm. Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen sekä elinkeinoelämän tarpeet.

 

Kymenlaaksossa on laadittu viime vuosina viisi vaihemaakuntakaavaa. Kymenlaakson kaikkien voimassa olevien maakuntakaavojen ajantasaisuus on tutkittu vuonna 2015. Arvioinneissa on todettu, että monet voimassa olevien vaihekaavojen suunnitteluratkaisut ja niiden perustelut ovat vielä ajan tasalla. Em. syystä on kaavaluonnosta laadittaessa hyödynnetty aiempien vaihemaakuntakaavojen selvitys- seuranta- ja arviointiaineistoa.

 

Linkki kaava-aineistoon: http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/osallistu-mkk2040/luonnoksen-nahtavillaoloaineisto

 

 

Mkj:n ehdotus:

Esitys annettavaksi lausunnoksi:

 

 

 

Pohjois-Savon maakunnan kannalta Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistossa on keskeistä kaavaratkaisun vaikutukset saavutettavuuden kehittämiseen myös laajemmin kuin Kymenlaakson osalta. Pohjois-Savon maakuntastrategian keskeisiä tavoitteita pitkällä tähtäimellä on saavutettavuuden kehittäminen. Raideliikenteessä tavoitteena on päästä Helsinkiin Kuopiosta kolmessa tunnissa nykyisen neljän tunnin sijasta. Tämä edellyttää Savon radan parantamista ja rataoikaisua.

 

 

Raideliikennemerkintöjä koskevat kommentit

 

Lausunnolla olevalle maakuntakaavaluonnoksen rata-merkintöjen perustana on voimassa oleva maakuntakaava perusteluineen. Valmisteluaineistossa ei ole lähdetty tässä vaiheessa spekuloimaan Helsingin ja Pietarin välisen raideyhteyden nopeuttamiseen liittyvien vaihtoehtojen välillä vaan voimassaolevien kaavojen vaihtoehtoiset raideyhteysmerkinnät on siirretty valmisteluaineistoon sellaisenaan. Mitään uutta ja uusia selvityksiä ei ratojen osalta esitetä. Kysymyksessä on joka tapauksessa uusi kaavaratkaisu, joka edellyttää perusteluikseen omat ajan tasalla olevat selvitykset ja vaikutusten arvioinnin. MRL 9 §:n mukaan vaikutuksia tulee arvioida siltä laajuudelta mihin merkittävät vaikutukset kohdentuvat. Vaikutustenarviointi on näin ollen puutteellinen, koska Porvoo-Kouvola ja Porvoo-Kotka raidelinjausten vaikutus Itäisen Suomen saavutettavuuteen on suuri.

 

 

LVM aloittaa Nopean Itäradan osalta selvitystyön, joka valmistuu ennen kaavaehdotuksen nähtäville laittamista. Samoin Liikennevirasto, Uudenmaanliitto ja Kymenlaakson liitto päivittävät selvityksen vaihtoehtoisista linjauksista.

 

 

Lisäksi 1.8.2018 voimaan tuleen uuden lainsäädännön (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) myötä ajankohtaiseksi ovat tulleet valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen selvityksineen, runkoverkkopäätös sekä 12 vuoden investointiohjelma liikennehankkeille. Nämä kaikki saattavat osaltaan vaikuttaa myös Kymenlaakson maakuntakaavaan ja sen raideliikennemerkintöihin perusteluineen jo ennen maakuntakaavan hyväksymiskäsittelyä 2019.

 

 

 

Itä-Suomen maakuntaliitot, kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit ovat toimittaneet vetoomuksen 2.5.2018 Liikenne- ja viestintäministeriöön sekä Liikennevirastoon nopean raideyhteyden selvittämiseksi lentokentältä Porvoon kautta Kouvolaan. Etelä- ja Pohjois-Karjalan, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Kainuun liitot muistuttivat kesäkuussa Kymenlaakson liitolle toimitetussa kannanotossa, että Kymenlaakson tekemät kaavaratkaisut rautatieyhteyksien suhteen vaikuttavat maakunnan logistisen aseman lisäksi myös ylimaakunnallisesti pääkaupunkiseudun ja Pietarin välisiin yhteyksiin sekä itäisen Suomen yhteyksiin pääkaupunkiseudulle. Tämän vuoksi itäisen Suomen maakunnat esittivät, että Kymenlaakson maakuntakaavassa huomioidaan itäisen Suomen kannalta tärkeä raideliikenteen linjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Keravan pohjoispuolitse kohti Porvoota ja sieltä Kouvolaan. Näin ollen esitämme, että nykyisessä Kymenlaakson maakuntakaavassa ohjeellisena ratalinjauksena oleva Kotkan kautta itään menevä linjaus korvataan valmistelussa olevassa maakuntakaavassa Porvoo-Kouvola -linjauksella. Porvoo-Kouvola -linjaus on valtakunnallisesti merkittävä, koska se parantaa pääkaupunkiseudun yhteyksien lisäksi Kymenlaakson ja pääkaupunkiseudun yhteyksiä myös itäiseen Suomeen Savonradan ja Karjalan ratojen kautta sekä Kouvolan kautta Pietariin. Huomioimalla paremmat yhteydet sekä itään että pääkaupunkiseudulle Kymenlaakso pitää huolen siitä, että sen kilpailukyky ja logistinen asema sekä Kouvolan RailRoad -terminaalin kehittämismahdollisuudet vahvistuvat.

 

 

Olemassa olevien raideyhteyksien suhteen Kymenlaakson liitto on valmisteluaineistossa käyttänyt 'päärata'-merkintää sekä 'kehitettävä päärata'-merkintää. Lahti-Kouvola-Luumäki-rataosuus ja Savonrata on merkitty pääratana, Kotka-Kouvola-rataosuus kehitettävänä pääratana. Lahti-Kouvola-Luumäki-rataosuuden osalta merkintä on ymmärrettävä, onhan tällä rataosuudella jo kaksoisraide ja parannustoimenpiteet tehty. Itä-Suomen maakuntaliitot ovat asettaneet tavoitteeksi kolmen tunnin raideyhteyden Kuopiosta Helsinkiin. Tämä edellyttää merkittäviä parannustoimenpiteitä nykyisellä Savonradalla. Tämän vuoksi Pohjois-Savon maakuntaliitto esittää, että Savonrata merkitään Kymenlaakson maakuntakaavaan kehitettävänä pääratana. Savonradan kehitettävä päärata-merkinnän perusteluksi on valmistumassa Liikenneviraston tarveselvitys Kouvola-Kuopio-radan nopeuden nostosta vielä tänä syksynä.

 

 

 

Osallistamisen osalta esitämme, että kaavan ylimaakunnallisten liikennehankkeiden takia Kymenlaakson liitto muuttaa maakuntakaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa siten, että kaavaprosessissa kuullaan myös Kainuun liittoa, Pohjois-Karjalan liittoa ja Pohjois-Savon liittoa naapuriliittojen lisäksi.

 

 

 

Valmistelija:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

 

 

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa