Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://pohjoissavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.10.2018/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 145

29.10.2018

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaihe, hyväksyminen, liitteet 2-6

 

101/10.02.00.00/2016

 

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 145

 

Liitteet: Kaavaselostus, MKH 29.10.2018

Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaavakartta

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaavayhdistelmä

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheen kumoutuvat merkinnät

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaihe tuli vireille maakuntahallituksen päätöksellä 23.1.2017 § 7. Kaavatyö on nyt edennyt hyväksymisvaiheeseen.

 

Teemat ja tavoitteet

Maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheessa on käsitelty lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä, seurannassa ja sidostyhmäneuvotteluissa esille nousseita teemoja, kuten vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, soidensuojelualueet, pellot, sähkönsiirtolinjat, ampumaradat, moottoriurheilu- ja ajoharjoitteluradat, puolustusvoimien alueet ja suojavyöhykkeet, geoenergia, kaivostoimintojen alueet ja suojavyöhykkeet Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kohdalla, Päijänne-Saimaa -kanava, VT5 Leppävirran keskustan kohdalla, puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-alueet sekä turvetuotannosta poistuvat alueet.

Tavoitteena on ollut:

      • valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien tunnistaminen, niihin keskittyminen

      • kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, joustavuus

      • kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja maakuntastrategiaan

      • että tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, jolloin kaava on yhtenä karttana ja selostuksena.

 

Käsittelyvaiheet

Maakuntakaavan valmistelusta, sen osallisuusmenettelyistä ja -mahdollisuuksista on tiedotettu koko prosessin ajan. Keskeisimpiä osallistumismenettelyjä ovat olleet lakisääteiset nähtävilläolot, lausunnot ja mielipiteet, viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut sekä muut esittely- ja seminaaritilaisuudet. Lisäksi kaavasta on voinut antaa jatkuvasti palautetta suoraan kaavan valmistelijoille. Kaava-aineiston voi tutustua liiton kotisivuilla.

 • Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, MKH 23.1.2017, § 7

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.1.-28.2.2017 ja lausunnoilla 10.5.-15.6.2017. Palaute (22 kpl) ja lausunnot (38 kpl) ja niihin laaditut vastineet.

 • 1. viranomaisneuvottelu 20.3.2017

 • Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, MKH 26.6.2017, § 96

 • Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen nähtävillä 7.11.-15.12.2017. Lausunnot (33 kpl) ja muistutukset (38 kpl) sekä niihin laaditut vastineet. Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, MKH 29.1.2018, § 6.

 • Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja yhteisöiltä 28.3.-30.4.2018. Lausunnot (49 kpl) ja niihin laaditut vastineet, MKH 21.5.2018, § 70.

 • 2. viranomaisneuvottelu 15.5.2018

 • Kaavaehdotus nähtävillä 27.6.-15.8.2018.

 • Yleisötilaisuus 6.8.2018 Siilinjärvellä.

 • Lausunnot (30 kpl) ja muistutukset (47 kpl) kaavaehdotuksesta sekä niihin laaditut vastineet, MKH 23.9.2018, § 132.

Sidosryhmäneuvotteluja on pidetty valmisteluvaiheessa erityisesti VT5:een ja Päijänne-Saimaa -kanavaan liittyen. Neuvotteluja käytiin mm. Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Liikenneviraston ja ympäristöministeriön kanssa. Lisäksi Päijänne-Saimaa -kanava-asiasta käytiin laaja keskustelutilaisuus 5.5.2017. Ampumaratayhteyshenkilöille järjestettiin sidosryhmätilaisuudet 7.6.2017 ja 22.8. Työpalavereja on pidetty kuntien, YARA:n, Pohjois-Savon ELY:n, Puolustusvoimien, Finavian, MTK:n ja YM:n kanssa. Osallisten antama palaute aiheutti selvitysalue -merkinnän lisäämisen ehdotusvaiheessa kaivos- ja taajamatoimintojen alueen väliin. Ehdotusvaiheessa puolustusvoimien merkinnät ja Yaran kaivokseen liittyvät merkinnät aiheuttivat muutenkin tarvetta neuvotteluille, joita käytiin niin Siilinjärven kunnan, toimijoiden kuin viranomaisten kesken.

 

Selvitykset

Maakuntakaavan tarkistamista varten laadittuja selvityksiä ovat: Maakuntakaavan seuranta 2016 (Pohjois-Savon liitto 2017), Pohjois-Savon moottoriurheilurata- ja ajoharjoittelurataselvitys (Sweco Ympäristö Oy 2017), Pohjois-Savon ampumarataselvitys (Sweco Ympäristö 2017), Pohjois-Savon kohdennettu geoenergiapotentiaaliselvitys (FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 2017) sekä Nuojua (Vaala) - Huutokoski (Joroinen) 400 kV voimajohdon taustaselvitys (Fingrid Oyj 2018).

 

Vaikutusten arviointi

Maakuntakaavan vaikutusten arviointia on tehty jo luonnosvaiheessa teemoittain ja sitä on täydennetty ehdotusvaiheessa, jolloin vaikutuksia on tarkasteltu MRA 1 § mukaisesti liittyen:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen

5. kaupunkimaisemaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä

6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

 

Vaikutusten arvioinnin pohjatyö on tilattu ehdotusta laadittaessa konsultilta (Pöyry Oy).

 

Maakuntakaavan keskeisen vaikutukset

Vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjausmekanismien muuttaminen lisää elinkeinoelämän kehittämisen joustavuutta. Palveluntarjonta paranee kysyntälähtöisesti, mutta palvelujen saatavuus keskusta-alueilla voi samalla heiketä.

Tavaraliikenteen terminaalien sijoittamisessa muutokset nykytilanteeseen ovat niin pieniä, että vaikutuksetkin jäävät vähäisiksi.

HCT-terminaaliverkosto voi parantaa puukuljetusten logistiikkaa. Kelirikon aikaan HCT-terminaalit toimivat välivarastoina. Uudet puutavaraterminaalit voivat lisätä melun aiheuttamia häiriöitä, hyönteisvahinkoja ja kiintoaineiden huuhtoutumista. Toisaalta, kattava terminaaliverkosto edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Puuterminaalin siirtyminen Lapinlahden keskustan ratapihalta Alapitkälle vapauttaa alueen muuhun maankäyttöön ja vähentää asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa.

Yaran ja puolustusvoimien toimintaedellytyksien kehittäminen vaikuttaa myönteisesti maakunnan työllisyyteen. Ristiriitaisten intressien yhteensovitustyö on niiden osalta tärkeää. Kaivostoimintojen suojavyöhykkeiden tarkistus vähentää kaivoksen haitoille altistuvien asukkaiden määrää, mutta kaivostoiminnan laajentuessa altistuvien asukkaiden määrä kasvaa. Kaivostoiminnan laajentuminen vähentää virkistyskäytössä olevia alueita. Kaivoksen suojavyöhykkeet rajoittavat uutta asumista, mutta eivät vaikuta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Kaivostoiminnan laajentuminen sekä uudet tai laajennettavat sivukiven läjitysalueet lisäävät haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Muutos maa- ja kallioperään on lopullinen. Louhinnan laajentuminen aiheuttaa haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Kaivosalueen ja asutuksen väliin osoitettavalla selvitysaluemerkinnällä haittavaikutuksia pyritään hillitsemään.

Puolustusvoimien Rissalan sotilasilmailun kehittäminen lisää paikallista melun ja/tai tärinän aiheuttamaa häiriötä ihmisille ja eläimistölle. Häiriö ei ole jatkuvaa. Suojavyöhykkeet rajoittavat yhdyskuntarakennetta kunnan alueidenkäytön kehittämisen kannalta. Rajoituksia tulee korkealle rakentamiselle ja rakenteille laajoillakin alueilla.

Maatalousalueiden aluevarausmerkintöjen kumoaminen ja maatalouden huomioiminen maakuntakaavan yleismääräyksessä tukee maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten säilymistä ja edesauttaa kulttuuriympäristöjen säilymistä.

Tuulivoimamerkintöjen kumoamisen vuoksi tuulivoimarakentamisen mahdolliset elinoloja heikentävät vaikutukset jäävät toteutumatta, samoin luontoon ja maisemaan kohdistuvat haitat jäävät toteutumatta. Puolustusvoimat hyötyy merkinnän kumoamisesta.

Uusien sähkönsiirtolinjojen rakentaminen eri puolille maakuntaa turvaa elinkeinojen kilpailukykyä ja toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Uudet johtoverkostot voivat haitata ekologisia yhteyksiä ja rajoittaa muuta maankäyttöä. Lisäksi ne aiheuttavat haitallisia maisemallisia vaikutuksia, mitä voidaan kuitenkin hillitä sijoittamalla sähkönsiirtolinjoja nykyisille johtoalueille.

Päijänne-Saimaa -kanavan merkinnän muuttamisella laivaväylästä ohjeelliseksi laivaväyläksi ei ole oleellisia vaikutuksia. Keskeisintä merkinnän muuttamisessa on sen kytkeytyminen vt5:n ja vt9:n kehittämiseen.

Vt5 linjauksen kehittäminen ja säilyttäminen nykyisellä paikallaan Leppävirran taajaman kohdalla tukee maakunnallista tavoitetta nopeista liikenneyhteyksistä ja elinkeinoelämän kehittymisestä. Myönteistä muutoksessa on myös Nikkilänmäen kulttuurimaiseman ja luontoarvojen säilyminen sekä pohjaveden suojausmahdollisuuksien paraneminen. Geoenergian yleismääräys edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja säästää luonnonvaroja.

Valtion maille osoitetuilla uusilla soidensuojelumerkinnöillä turvataan luonnon monimuotoisuutta ja hillitään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.Turvetuotannosta poistuneiden alueiden merkintöjen kumoaminen toteaa jo tapahtuneen muutoksen. Turpeennoston aiheuttamat melu- ja pölyhaitat poistuvat ja vesistöhaitat vähenevät. Virkistyskäyttömahdollisuudet lisääntyvät.

Ampumarata- ja moottoriurheilualueiden merkinnöillä ei osoiteta uusia alueita, joten vaikutuksetkaan eivät muutu. Merkinnät varmistavat pitkällä tähtäimellä verkoston säilymisen ja kehittymisen. Raasion ampumaradan toiminnan päättymisellä on negatiivinen vaikutus ampumaharrastuspaikkojen saavutettavuuteen.

 

Seuranta

Maakuntakaavan toteutumista seurataan annettaessa lausuntoja ja käytäessä viranomaisneuvotteluja kuntakaavojen ja muiden maakuntakaavaa toteuttavien suunnitelmien laatimisen ja lupakäsittelyjen yhteydessä. Seurannan apuna toimii maakuntakaavoitustyötä ohjaava aluerakennetyöryhmä. Pohjois-Savon liitto laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa maakuntakaavojen toteutumista ja uusimistarvetta kuvataan. Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe aloitetaan vuonna 2019. Toisessa vaiheessa on mahdollista palata myös tämän vaiheen teemoihin, mikäli saatavilla on uutta selvitystietoa.

Kaava-asiakirjat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava esitetään kartalla. Pohjois-Savon

maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 2040 1. vaiheen juridisia asiankirjoja ovat kaavakartta (1:200 000) sekä siihen liittyvät Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset -asiakirja liitteineen. Lisäksi maakuntakaava-asiakirjoihin kuuluu kaavaselostus. Kaavan valmisteluun liittyviin selvityksiin voi tutustua Pohjois-Savon liiton kotisivuilla osoitteessa: https://www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/valmisteilla-olevat-maakuntakaavat.html

Maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaan maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton

ylin päättävä toimielin eli maakuntavaltuusto. Maakuntakaavaa ei enää alisteta ympäristöministeriön vahvistettavaksi, vaan kaava tulee voimaan, kun maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. Tämä voidaan tehdä, kun päätös on saanut lainvoiman eli päätöksestä ei ole valitettu tai mahdollisten valitusten käsittelyn jälkeen. Maakuntahallitus voi valituksista riippumatta nopeuttaa kaavan voimaantuloa määräämällä maakuntakaavan MRL 201 §:n mukaan tulemaan voimaan valitusajan päätyttyä, ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Maakuntakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaselostukseen ja Maakuntakaavan merkinnät ja määräykset -asiakirjaan on tehty teknisluonteisia korjauksia. Kaavakarttaa ei ole muutettu.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavakartan (1:200000), Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset liitteineen sekä kaavaselostuksen liitteineen.

 

 

 

Voimaan tullessaan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaihe kumoaa lainvoimaisista maakuntakaavoista Kuopion seudun maakuntakaavassa, Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030, Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa, Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavassa sekä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa olevat tämän vaiheen teemojen mukaiset kaavamerkinnät sekä merkintöihin liittyvät määräykset ja yleismääräykset, jotka on lueteltu kaavaselostuksen sivuilla 126-127.

 

 

Maakuntahallitus antaa toimistolle oikeuden tehdä kaava-asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset ennen maakuntavaltuuston käsittelyä.

 

Valmistelija:

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola, 044 714 2609

 

suunnittelujohtaja Paula Qvick, 044 714 2646

 

Päätös:

Keskustelun aikana Marja Berg Pia Pentikäisen kannattamana esitti asian palautettavaksi valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi tehdyn päätösehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, ja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sen jälkeen ne, jotka kannattavat Marja Bergin esitystä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen äänestystavasta.

 

 

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Seppo Kääriäinen, Pekka Leskinen, Neeta Röppänen, Jouni Toppinen, Hannakaisa Heikkinen, Merja Rautiainen, Nelli Berg-Väänänen ja Hannu Smolander, ja Marja Bergin esitystä kannattivat Marja Berg ja Pia Pentikäinen. Matti Semi oli poissa. Puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

 

 

Pöytäkirjamerkintä:

Annaelina Isola ja Patrick Hublin olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa